Social Tensions Inspire First-Time Political Candidates

0

Sự căng thẳng của xã hội đã truyền cảm hứng cho các ứng cử viên lần đầu tiên tham gia chính trị

Candidates across the political spectrum are working overtime as election day nears. Community members are under the microscope more than ever before about their response to diversity, racism, and bias against marginalized communities. In the township of Lower Moreland in Montgomery County, slightly northeast of Philadelphia, candidates are eager to voice their platforms.

Các ứng cử viên tham gia bầu cử đang làm việc ngoài giờ khi ngày bầu cử càng đến gần. Các thành viên cộng đồng đang bị theo dõi cận kẻ hơn bất cứ lúc nào về phản ứng của họ, đối với sự đa dạng, phân biệt chủng tộc và thành kiến ​​đối với các cộng đồng đang bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tại thị trấn Lower Moreland ở Quận Montgomery, nghiên về phía đông bắc của Philadelphia, các ứng cử viên rất háo hức tham gia vào cuộc bầu cử lần này.

Hate crimes have surged this past year, especially against the Asian community. As an advocate against local anti-Asian hate crimes, Dr. James Lee resolved to run for school board. Lee is second generation Tainwanese immigrant, physician, and father of two children in the Lower Moreland School District. Lee spoke with Metro Chinese Weekly to address issues affecting parents, children, and community members, and offered his plan to address these issues on the K-12 level.

Năm nay, những trường hợp tội phạm ghen ghét đã gia tăng, đặc biệt là đối với cộng đồng người Châu Á. Là một người ủng hộ chống lại tội phạm ghen ghét, chống người châu Á ở địa phương, Tiến sĩ James Lee quyết tâm tranh cử vào hội đồng quản trị của trường. Lee là người nhập cư Đài Loan thế hệ thứ hai, ông là bác sĩ và là cha của hai đứa con ở Học khu Lower Moreland. Anh Lee đã nói chuyện với Metro Chinese Weekly để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến cha mẹ, trẻ em và các thành viên trong cộng đồng, đồng thời đưa ra kế hoạch giải quyết những vấn đề này ở cấp lớp mẫu giáo đến 12.

Lee grew up in a multicultural setting. He accessed the rich cultural heritage of his parents through schooling and his mother’s homemade dumplings, one of his favorite meals to this day. He also grew up speaking English and going to school with American friends without the same type of diverse background. With two Taiwanese parents, Lee emphasized the fact that at times he felt as if he was living in two worlds.

Anh Lee lớn lên trong một môi trường đa văn hóa. Anh  tiếp cận di sản văn hóa phong phú của cha mẹ mình thông qua trường học và công việc phụ mẹ làm sủi cảo, và đây cũng là một trong những món ăn yêu thích của anh cho đến ngày nay. Anh ấy lớn lên và đi học cùng với những người bạn Mỹ có xuất thân đa dạng. Với cha mẹ là người Đài Loan, Lee nhấn mạnh một thực tế rằng, đôi khi anh cảm thấy như thể mình đang sống trong hai thế giới.

“Being a second generation Asian American is unique. You’re caught between I think two different cultures. You have your parents who I’m sure are very strongly in line with what country they may have come from and the cultures that they’re trying to pass along to you while at the same time as a second generation [immigrant] growing up in the US, Philadelphia area, you’re learning and adopting what’s around you.”

“Đặc biệt là một người Mỹ gốc Á thế hệ thứ hai, tôi nghĩ bạn bị kẹt giữa hai nền văn hóa khác nhau. Tôi chắc là cha mẹ của bạn cố gắng truyền lại những văn hóa của đất nước họ cho thế hệ tiếp theo, đặc biệt là thế hệ thứ hai (người nhập cư), thế hệ trưởng thành trên đất Hoa Kỳ, khu vực Philadelphia, nơi mà chúng ta đang học tập và tiếp thu những sự việc xảy ra xung quanh ta. ”

A topic that continually arises as a response to hate crimes against marginalized groups is the proposition that Critical Race Theory (CRT) should be taught in schools as a form of a diversity, equity, and inclusion (DEI) training.

Chính vì sự gia tăng của tội phạm ghen ghét đối với các nhóm người yếu thế, đã tạo tiền đề cho định luật: Lý thuyết Chủng tộc Trọng yếu (Critical Race Theory_ CRT). Lý thuyết này cũng nên được giảng dạy trong các trường học như một hình thức giáo dục đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

CRT in relation to social tensions surrounding issues of diversity and racism has been a hot topic among local school board elections, with districts around the country torn between whether CRT is an appropriate topic to be taught in schools, or whether it’s a way to engrain race and division into young students. CRT is commonly misdefined by scholars, politicians, and community members as a teaching of race as an oppressors vs. victims scenario where white children are the “oppressors.” This raises alarm bells for many, as they believe kids will grow up believing they are either responsible for the actions of their ancestors or indebted to others due to the color of their skin. As for Lee, he believes CRT is a framework that belongs in post-secondary education, not in K-12 schooling. “It’s a methodology for examining legal, systemic issues. It’s not an ideology, it’s not an indoctrination. As such it’s meant for graduate level students, PhD level students…it has never been meant for kids.”

CRT liên quan đến tình hình căng thẳng xã hội bao gồm vấn đề về đa dạng và phân biệt chủng tộc đã trở thành một chủ đề nóng trong các cuộc bầu cử hội đồng trường học địa phương với các quận trên toàn quốc. Họ đang tranh chấp: liệu CRT có phải là một chủ đề thích hợp để giảng dạy trong trường học hay đó chỉ là một cách để khắc phục chủng tộc và phân chia các sinh viên trẻ. CRT thường bị các học giả, chính trị gia và các thành viên cộng đồng định nghĩa sai như một lời dạy về chủng tộc, một tình huống áp bức mà nạn nhân trong đó là trẻ em da trắng là “kẻ áp bức”. Điều này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều người, vì họ tin rằng những đứa trẻ sẽ lớn lên và chúng phải chịu trách nhiệm về hành động của tổ tiên chúng, hoặc mắc nợ người khác do màu da của chúng. Đối với Lee, anh ấy tin rằng CRT là một khuôn mẫu dành cho giáo dục sau trung học cơ sở, không phải dành cho lớp mẫu giáo đến lớp 12. “Đó là một phương pháp lập luận để xem xét các vấn đề pháp lý, hệ thống. Nó không phải là một hệ tư tưởng, nó cũng không phải là một giáo lý. Vì vậy, nó chỉ dành cho sinh viên cấp cao học, sinh viên cấp tiến sĩ … nó chưa bao giờ dành cho trẻ em. ”

However, Lee is an advocate for DEI teachings in grades K-12, and believes there can be some overlap in the themes of the teaching. “I don’t think CRT is synonymous with the effort to have more culturally responsive and inclusive teaching. That to me is still a vital and important goal to be striving for.”

Tuy nhiên, Lee là người ủng hộ hình thức giáo dục đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) từ mẫu giáo đến lớp 12, và anh tin rằng có thể có một số trùng lặp trong các chủ đề giảng dạy. “Tôi không nghĩ CRT đồng nghĩa với sự nỗ lực để có cách giảng dạy hòa nhập và đáp ứng với nền văn hóa. Đối với tôi đó còn là mục tiêu sống và quan trọng hơn là để phấn đấu.”

Lee has been a member of Lower Moreland’s DEI Council since its inception in February 2021. As a member of this volunteer Council, seatholders along with parents and faculty of the district work together to address the changing culture in schools. The Council aims to improve communication between community members and schools, develop appropriate curricula to incorporate DEI in schools, and encourage administrators to examine biases, hire more diverse faculty, and respond to social changes taking place within the community. Lee reflects, “This is a long process…involves a lot of communication between [the] community, the school board, administration, and students as well.”

Lee là thành viên của Hội đồng Lower Moreland’s DEI kể từ khi thành lập vào tháng 2 năm 2021. Các thành viên của Hội đồng tình nguyện này cùng với phụ huynh và giảng viên của học khu làm việc cùng nhau để giải quyết sự thay đổi văn hóa trong trường học. Hội đồng nhằm mục đích cải thiện giao tiếp giữa các thành viên cộng đồng và trường học, phát triển các chương trình giảng dạy thích hợp để đưa DEI vào trường học. Hội đồng khuyến khích các nhà quản lý kiểm tra thành kiến, đa dạng hóa giảng viên và phản ứng với những thay đổi xã hội đang diễn ra trong cộng đồng. Lee phản ánh, “Đây là một quá trình lâu dài … bao gồm rất nhiều sự giao tiếp giữa (cộng đồng), hội đồng nhà trường, ban giám hiệu và cả học sinh.”

Currently, the Lower Moreland district has an Asian student population of approximately 17.8%. However, personnel do not mirror this diversity. The district lacks diversity among teachers, school board members, and administration officials. The Lower Moreland District’s diversity rating falls at 0.35, which is significantly less than the state’s average of 0.53. School diversity ratings are calculated by the racial makeup of a school district on a scale of 0-1 and are considered highly diverse the closer the rating is to 1. In Lower Moreland, the score reflects a low diversity rating. When taking into consideration hate crimes against the Asian community in the Greater Philadelphia Area and around the country, schools with high percentages of marginalized students such as the Lower Moreland District need to step up to the plate to protect students physically and emotionally.

Hiện nay, học khu Lower Moreland có số học sinh gốc Á khoảng 17,8%. Tuy nhiên, nhân sự không phản ánh sự đa dạng này. Học khu thiếu sự đa dạng giữa các giáo viên, thành viên hội đồng trường, và các quan chức quản lý. Xếp hạng đa dạng của Quận Lowerland chỉ còn 0,35 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức điểm trung bình của tiểu bang là 0,53. Xếp hạng đa dạng của trường học được tính toán theo thành phần chủng tộc của khu học chánh trên thang điểm 0-1 và được coi là rất đa dạng khi hạng xếp càng gần 1. Ở Lower Moreland, điểm số phản ánh mức xếp hạng đa dạng chủng tộc là thấp. Khi xem xét các tội phạm ghen ghét đối với cộng đồng người Châu Á ở Khu vực Greater Philadelphia và trên toàn quốc, các trường có tỷ lệ học sinh bị thiệt thòi cao như Khu vực Lower Moreland cần phải lên tiếng để bảo vệ học sinh của mình về mặt thể chất và tinh thần.

Anti-Asian hate crimes are nothing new, but they severely escalated since the start of the Covid-19 pandemic. Former President Donald Trump repeatedly referred to the pandemic as the “Chinese Virus.” Top administration officials, even Mr. Trump himself, used racially divisive terms like “Kung Flu.” In the City of Brotherly Love, a disturbing display of anti-Asian hate is on the rise. Last summer, attorney Stephen Kulp was walking in center city when a man passing by began to follow him, yelling racial slurs at him until Kulp was finally pulled away by a friend. This incident was not an isolated event. [Add the episode in the video from Dan] In schools, Asian children have been victims to both emotional and physical bullying or fights by non-Asian peers.

Tội phạm chống đối người châu Á không có gì mới, nhưng chúng đã leo thang nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần gọi đại dịch này là “Virus Trung Quốc”. Các quan chức chính quyền hàng đầu, ngay cả chính ông Trump, đã sử dụng các thuật ngữ gây chia rẽ chủng tộc như “Kung Flu”. Trong Thành phố của tình yêu anh em (Philadelphia), hiện tượng chống đối người châu Á đang gia tăng đáng lo ngại. Mùa hè năm ngoái, luật sư Stephen Kulp đang đi dạo ở trung tâm thành phố thì một người đàn ông đi ngang qua, bắt đầu theo anh, hét la và chế nhạo chủng tộc cho đến khi một người bạn của Kulp kéo anh đi. Sự cố này không phải là một sự kiện cá biệt. Ở trường học, trẻ em châu Á là nạn nhân của các vụ bắt nạt hoặc đánh nhau, các em tổn thương về cả tinh thần và thể chất bởi các bạn không phải gốc người châu Á.

Lee, who has been a proud supporter for the Stop Asian Hate movement, has attended rallies and protests such as one organized in Chinatown this past spring as part of the National Day of Action Against Asian Hate. He now hopes to inject his strong advocacy into the school board to support not only Asian students, but also the entire study body.

Lee, anh người luôn tự hào là người ủng hộ phong trào Ngăn chặn sự căm thù người châu Á, anh cũng đã tham dự các cuộc mít tinh và biểu tình như là cuộc biểu tình được tổ chức tại Khu Phố Tàu vào mùa xuân vừa qua cũng là một phần của Ngày hành động quốc gia chống lại sự căm thù người châu Á. Giờ đây, anh hy vọng sẽ đưa sự vận động mạnh mẽ của mình vào hội đồng nhà trường, chẳng những để hỗ trợ cho học sinh châu Á, mà còn cho toàn bộ cơ quan nghiên cứu.

As a practicing physician and a father of 2 children currently enrolled in the Lower Moreland District, Lee is aware of common medical issues students face. He understands the pressure they face through extracurriculars as well as the drive to maintain strong grades, develop social relationships, and get adequate sleep. He is also aware of dangerous social media challenges promulgated by school-age children through platforms like Tik-tok. One troublesome example of this, the Devious Lick Challenge, encourages kids to steal soap dispensers and other sanitary products from school bathrooms, causing disruption and unsanitary practices in schools. “This points to the power and impact of social media in general. Why is it of such importance and impact on young minds?” Lee wants to help students understand the consequences of potentially destructive social media activity.

Là một bác sĩ hành nghề và là một người cha của 2 đứa con hiện đang theo học tại Lower Moreland District, anh Lee nhận thức được những vấn đề y tế phổ biến mà sinh viên phải đối mặt. Anh ấy hiểu áp lực mà các em phải đối mặt thông qua các buổi ngoại khóa cũng như động lực để duy trì điểm số cao, phát triển các mối quan hệ xã hội và đảm bảo ngủ đủ giấc. Anh ấy cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm trên mạng xã hội cho trẻ em trong độ tuổi đi học thông qua hệ thống mạng như Tik-tok. Một ví dụ rắc rối về vấn đề này như Thử thách gian trá, khuyến khích trẻ em lấy cắp bình đựng xà phòng và các sản phẩm vệ sinh khác từ phòng vệ sinh của trường học, hành động này đã gây rối loạn và mất vệ sinh trong trường học. “Điều này đã chỉ ra sức mạnh và tác động của mạng xã hội nói chung. Tại sao nó lại chiếm tầm quan trọng và tác động mạnh đến tâm trí trẻ như vậy? ” Anh Lee muốn giúp học sinh hiểu được hậu quả của của sự phá hoại thông qua các hoạt động truyền thông xã hội.

Having grown up within a melting pot of cultures amidst a divisive environment, Lee advises young students in the same situation to acknowledge how fortunate they are to be raised with exposure to their parents’ traditions and experiences, and at the same time to share their American childhood experiences with their parents as well. Lee believes family members sharing their experiences will bring equity and understanding to both generations. Empathy, acquired through personal experience during a multicultural childhood, is the engine that powers Lee’s campaign. To learn more about James Lee and his platform, visit electjameslee.com.

Trưởng thành trong sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, nhưng lại trong một môi trường chia rẽ, anh Lee khuyên các sinh viên trẻ có cùng cảnh ngộ nên nhận rằng thấy họ rất may mắn khi được lớn lên trong nền văn hóa truyền thống và được thừa hưởng các kinh nghiệm từ cha mẹ, họ cũng nên chia sẻ  tuổi thơ trên đất Mỹ của mình với cha mẹ của họ. Anh Lee tin rằng các thành viên trong gia đình chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, họ sẽ mang lại sự công bằng, hiểu biết về sự khác biệt của cả hai thế hệ. Sự đồng cảm được tích góp từ kinh nghiệm bản thân thông qua môi trường đa văn hóa của tuổi thơ, là động cơ thúc đẩy cuộc tranh cử của Lee. Để tìm hiểu thêm về James Lee và quan điểm của anh ấy, hãy truy cập electjameslee.com.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here