The Threats of In-Person and Virtual Learning for Students With Disabilities

0

Những nguy hiểm mà học sinh khuyết tật phải gặp giữa cách học truyền thống và học trực tuyến vào đầu năm học mới

 

As schools in Philadelphia and the surrounding area begin the school year with fully in-person learning, not every family is thrilled for the supposed return to normalcy. Mandy Lin, co-founder of the Chinatown Disability Advocacy Project, who has a 10 year old son with learning disabilities, was one of the parents concerned about her child’s safety in Philadelphia schools amidst the rise of Covid-19 cases in the Greater Philadelphia Area.

Khi các học sinh của các trường học trong khu vực Philadelphia và các vùng lân cận bắt đầu trở lại trường học theo cách học truyền thống, tuy nhiên đó cũng chưa hẳn là niềm vui đối với tất cả các bậc phụ huynh. Mandy Lin, người đồng sáng lập dự án cho người khuyết tật tại khu phố Tàu, Chinatown Disability Advocacy Project, có con trai 10 tuổi đang theo học chương trình dành cho người khuyết tật, cô là một trong những bật phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con mình trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm bệnh Covid-19 trong khu vực Philadelphia.

 

Lin’s son, who is not yet eligible to be vaccinated, has trouble keeping his mask on due to his disabilities. Many special needs children like Lin’s son have issues with textures and fabrics, and do not understand why the uncomfortable mask needs to be worn. Other parents of Philadelphia School District children shared the same concerns as Lin, along with other frustrations happening within Philadelphia schools. Lin, who co-founded the Chinatown Disability Advocacy Project 6 years ago, took initiative to compile a list of concerns signed by over 290 families, and what they would like to see changed as a response, and sent it to Pennsylvania education officials such as Secretary of Education Noe Ortega and Philadelphia School District Superintendent Dr. William Hite.

Con trai của Lin vẫn chưa được tiêm chủng và cậu bé khuyết tật này gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với các loại vải. Nhiều trẻ em khác có nhu cầu đặc biệt như con trai củ Lin cũng gặp vấn đề trở ngại này và không thoải mái khi các bé mang khẩu trang.  Các bậc phụ huynh khác trong học khu của Philadelphia cũng có cùng mối quan tâm như Lin đồng thời họ cũng có những thất vọng khác đang xảy ra trong các trường học tại Philadelphia. Lin, người đồng sáng lập của Dự án cho Người khuyết tật Khu Phố Tàu 6 năm về trước, cô đã chủ động lập một danh sách các mối quan tâm của phụ huynh và được hơn 290 gia đình ký tên. Đó là lời phản hồi của các bậc phụ huynh cho những gì mà họ muốn thay đổi, bảng danh sách đã gửi đến các quan chức giáo dục Pennsylvania chẳng hạn như Bộ trưởng Giáo dục Noe Ortega và Giám đốc Học khu Philadelphia, Tiến sĩ William Hite.

Mandy Lin and her son – Mandy Lin và con trai

Lin came up with the idea for the letter after hearing repetitive concerns from fellow parents across Philadelphia. The organization is made of immigrant parents of children with disabilities as well as advocates and governmental partners fighting for inclusion and justice for people with disabilities in the Philadelphia area.

Lin nảy ra ý tưởng cho bức thư sau khi nghe những lo lắng lặp đi lặp lại từ các bậc cha mẹ đồng nghiệp trong thành phố Philadelphia. Tổ chức này bao gồm các bậc cha mẹ nhập cư của trẻ em khuyết tật cũng như những người ủng hộ và các đối tác chính phủ đấu tranh cho sự hòa nhập và công lý cho người khuyết tật ở khu vực Philadelphia.

 

“The voices were just overwhelming,” says Lin, “So many of our families and parents in our WeChat group share the same concerns and didn’t know how to voice themselves. These parents include parents of kids without disabilities but they’re no less concerned than others about the risk.”

Lin chia sẻ mối quan tâm ngày một lớn dần, nên rất nhiều gia đình và cha mẹ trong nhóm WeChat của chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhưng không biết làm thế nào để nói lên tiếng nói của chính mình. Những bậc cha mẹ này bao gồm cha mẹ của những đứa trẻ khỏe mạnh nhưng họ cũng lo lắng không kém về những rũi ro.

 

Compiling hours of research and concerns from parents of students, Lin drafted the letter and sent it to officials, hopeful for a response.

Sau hàng giờ nghiên cứu và kết hợp các mối quan tâm từ phụ huynh, Lin đã soạn thảo lá thư và gửi cho các quan chức, hy vọng sẽ được hồi đáp.

 

The letter pleaded with education representatives for safer and stricter requirements for in-person learning such as weekly testing for asymptomatic students and faculty, clearer communication between schools and district parents, and most importantly a better alternative to the Philadelphia Virtual Academy, Philadelphia’s only alternative to in-person instruction.

Bức thư cầu xin các đại diện giáo dục nghiêm khắc hơn về các yêu cầu an toàn đối với việc học sinh tham gia lớp học như kiểm tra hàng tuần cho học sinh và giảng viên không có triệu chứng, giao tiếp rõ ràng hơn giữa nhà trường và phụ huynh trong học khu, và quan trọng nhất là có một giải pháp thay thế tốt hơn đối với học viện trực tuyến Philadelphia, Philadelphia Virtual Acedemy, đây là chọn lựa duy nhất thay thế cho lớp học truyền thống của Philadelphia .

 

 The Philadelphia Virtual Academy opened in 2013 as a cost-free alternative to in-person learning for grades 6-12. Enrolling in the program forfeits the student’s spot in the Philadelphia public school and is “less than ideal for families like us,” referring to families of students who have trouble following an fully asynchronouns online format, and families of immigrants who are not familiar with the all-English curriculum, According to Lin, the Philadelphia Virtual Academy offer translation services, but families who do not speak fluent English rely on bilingual counseling assistants at their school. PVA does not have this type of support available in the Philadelphia area. According to a chart by the Statistical Atlas, 55.7% of Chinese people in Philadelphia do not speak English very well, and the percentage is even larger for Vietnamese people.

Học viện trực tuyến Philadelphia mở cửa vào năm 2013 cung cấp các lớp học trực tuyến miễn phí từ lớp 6 cho đến lớp 12. Khi ghi danh vào chương trình này, các học sinh sẽ không được tham gia vào hệ thống trường công lập và đây không phải là ý tưởng tốt cho các gia đình như chúng tôi: các gia đình có học sinh khó khăn trong việc tham gia học trực tuyến không đồng bộ hay những các gia đình nhập cư có khó khăn trong vần đề ngôn ngữ. Theo Lin, Học viện trực tuyến Philadelphia có chương trình thông dịch, nhưng những gia đình không thông thạo Tiếng Anh phải dựa vào trợ lý tư vấn song ngữ tại trường của họ. PVA lại không có dịch vụ hỗ trợ này. Theo một biểu đồ của Statistical Atlas, 55,7% người Trung Quốc ở Philadelphia nói tiếng Anh không tốt, và tỷ lệ này còn lớn hơn đối với người Việt Nam.

 

Philadelphia Virtual Academy, which claims to cater to families looking for quality online education, had parental complaints of incomplete enrollment status on the first day of school on August 31. For in-person schools, Lin heard complaints from parents regarding transportation issues like school buses failing to pick up students or arriving an hour late to do so, infringing of students’ learning.

 Học viện trực tuyến Philadelphia tuyên bố cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cho các gia đình tuy nhiên đã có sự khiếu nại của các phụ huynh về việc ghi danh không đầy đủ vào ngày đầu tiên của năm học 31 tháng 8 vừa qua. Đối với các lớp học truyền thống, Lin cũng nghe được sự phàn nàn từ phụ huynh liên quan đến vần đề giao thông như xe buýt của trường học đã không đưa đón học sinh đúng giờ, điều này cũng làm ảnh hưởng đến việc học của các em.

 

The concerns about the first day (first two weeks) did not stop at transportation. A friend of Lin expressed dire frustration of being told on the second day of class her special needs son had to be transferred to another school due to the overpopulation of 16 students in the autistic support classroom. According to Pennsylvania regulations, only 8 students are to be in each special needs autistic support classroom., the school changed the student’s placement without even holding a meeting with the family. The school claimed that the classroom was full because existing students opted to participate in Pennsylvania Act 66 which allows parents, caretakers, and all K-12 students to opt to repeat the previous grade level if they feel they did not obtain the educational knowledge due to the pandemic. “These are the kind of issues that could have been addressed and families notified way ahead of time,” Lin said..”

Ngoài phương tiện di chuyển, các vần đề khác cũng được quan tâm vào ngày đầu tiên của năm học. Một người bạn của Lin đã bày tỏ sự thất vọng trong ngày học thứ hai khi con trai của cô đã phải chuyển sang trường khác vì có đến 16 học sinh trong lớp học hỗ trợ tự kỷ. Theo quy định của tiểu bang Pennsylvania, mỗi lớp học hỗ trợ người tự kỷ có nhu cầu đặc biệt chỉ có 8 học sinh. Nhà trường đã thay đổi vị trí của học sinh mà không tổ chức một cuộc họp với gia đình. Nhà trường tuyên bố rằng, lớp học đã đầy vì các học sinh hiện tại đã chọn tham gia Đạo luật Pennsylvania 66: cho phép phụ huynh, người chăm sóc và tất cả học sinh K-12 chọn học lại cấp lớp trước nếu các em cảm thấy không đạt được kiến ​​thức giáo dục do ảnh hưởng bởi đại dịch. “Đây là các vấn đề có thể đã được giải quyết và gia đình được thông báo trước thời hạn,” Lin nói .. ”

 

Many of these students were already subjects of Pennsylvania Act 66, which allows parents, caretakers, and students to opt to repeat the previous grade level if they feel they did not obtain the educational knowledge due to the pandemic and online learning. The act was signed by Governor Tom Wolf on June 30th, and also permitted students with disabilities over the age of 21 to attend school for the entirety of the 2021-2022 school year. The deadline to register your child for the Act 66 program was July 15, 2021.

Các học sinh này là chủ đề trong Đạo luật 66 của Pennsylvania, luật cho phép các bậc phụ huynh, những người chăm sóc và học sinh có quyền lựa chọn học lại lớp nếu họ cảm thấy mình không đủ kiến thức giáo dục do ảnh hưởng bởi đại dịch hay chương trình học trực tuyến. Đạo luật được ký bởi Thống đốc Tom Wolf vào ngày 30 tháng 6, đồng thời cũng cho phép các sinh viên khuyết tật đã trên 21 tuổi có thể trở lại trường trong năm học 2021-2022. Hạn chót để cho bạn đăng ký chương trình theo Đạo luật 66 là vào ngày 15 tháng 7, năm 2021.

 

Lin as well as other parents have become increasingly frustrated over the lack of response from the school board and local officials in response to their letter. While no education officials have responded, the Philadelphia Department of Health’s Acting Health Commissioner Dr. Cheryl Bettigole read the letter and reached out to the School District, recommending twice weekly asymtomic testing in classrooms with specifically for students who cannot wear masks. Dr. Bettigole said that if these students are unable to tolerate testing due to their disability, “they would not be required to be tested if that were the case.” However, Bettigole assured that the health and safety of students is being prioritized.

Lin cũng như các phụ huynh khác ngày càng trở nên thất vọng vì không có sự hồi âm từ hội đồng nhà trường và các quan chức địa phương đối với lá thư của họ. Tuy không có sự phản hồi của viên chức giáo dục, nhưng Ủy viên Y tế của Bộ Y tế Philadelphia, Tiến sĩ Cheryl Bettigole đã đọc lá thư và liên hệ với Học khu đề nghị xét nghiệm mỗi 2 tuần cho các học sinh đặc biệt không thể mang khẩu trang. Tiến sĩ Bettigole nói rằng nếu những học sinh này không thể chịu được việc xét nghiệm do khuyết tật thì họ sẽ không bị bắt buộc . Ngoài ra, Bettigole cũng đảm bảo rằng sức khỏe và sự an toàn của học sinh đang được quan tâm hàng đầu.

 

Mandy, and her co-founder of the Chinatown Disability Advocacy Project, Anna Perng, followed up with the Philadelphia Department of Health with concerns of Philadelphia as a city with “substantial transmission,” and no transparency or little communication staff testing, vaccinations, and quarantine policies for the school year. Although the District provides interpretation for families wishing to testify at Board of Education meetings, the meetings are conducted in English only so families are unable to understand what is being discussed or voted on., Asian and immigrant families feel significantly underrepresented in the decisions for yet another pandemic-filled school year.  

 Mandy, và người đồng sáng lập Dự án Vận động cho Người khuyết tật Khu Phố Tàu, Anna Perng, đã theo dõi với Bộ Y tế Philadelphia lo ngại về việc Philadelphia là một thành phố có “sự lây truyền nghiêm trọng” và họ cũng nhận thấy rằng không có sự minh bạch hoặc ít nhân viên truyền thông xét nghiệm, tiêm chủng và chính sách kiểm dịch trong năm học. Mặc dù Học khu cung cấp thông dịch cho các gia đình muốn làm chứng tại các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục, nhưng cuộc họp được tổ chức bằng tiếng Anh nên các gia đình không thể hiểu hết những gì đang được thảo luận, điều này gây khó khăn trong việc bầu cử. Các gia đình Á Châu và những gia đình di dân cảm thấy họ không có đủ các đại diện để đưa ra những quyết định cho năm học trong mùa dịch.

 

When Metro Chinese Weekly reached out to Superintendent Hite in regards to these concerns, we failed to receive a response. However, we did hear back from the Pennsylvania Department of Education who touched on the safety of public schools by simply referring us to their Frequently Asked Questions page regarding protecting medically fragile and higher risk students.

Khi tuần báo Metro tiếng Hoa liên hệ với giám đốc học khu Hite về những mối quan tâm này, chúng tôi không nhận được sự phản hồi. Tuy nhiên bộ phận an toàn của các trường công lập của Bộ Giáo Dục của Pennsylvania, đã hướng dẫn cho chúng tôi vào chúng tôi đến trang Câu hỏi thường gặp của họ về việc bảo vệ học sinh yếu kém về mặt y tế và những học sinh có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.

 

             The page said, “To protect immunocompromised students, schools should implement layered prevention strategies, such as requiring masks, promoting vaccination, improving ventilation, and physical distancing.”

Trên trang viết rằng để bảo vệ học sinh bị suy giảm miễn dịch, các trường học nên thực hiện các chiến lược phòng ngừa nhiều lớp, chẳng hạn như yêu cầu khẩu trang, tăng cường tiêm chủng, cải thiện hệ thống thông khí và giãn cách xã hội.

 

This summarizes that it is still up to the individual school districts to implement safety measures, and once again raises Lin and other parents’ concern about the lack of communication between the school district and parents regarding the safety measures put in place.

Bảng hướng dẫn này còn tùy thuộc vào chính sách an toàn của từng học khu, và một lần nữa đã làm dấy lên mối lo ngại của Lin và các phụ huynh khác về việc thiếu thông tin liên lạc giữa khu học chánh và phụ huynh về các biện pháp an toàn được áp dụng.

 

 On August 31, the acting Pennsylvania Secretary of Health announced that beginning September 7, 2021, all schools across the state would require a mask mandate for in-person learning. This comes a little too late according to many parents and community members, as many schools will already have been in session for two weeks before the order goes into effect. On August 25th, the Philadelphia School District announced that they will be requiring the Covid-19 vaccine for all district staff. While these steps are certainly headed in the direction of lowering the rising Covid-19 cases, it does not necessarily settle the nerves of parents like Lin whose children are not yet eligible for the vaccine and cannot wear a mask during the long school day.

Vào ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Pennsylvania ra thông báo đến tất cả các trường học trong tiểu bang về quy định bắt buộc đeo khẩu trang cho tất cả các học sinh khi quay lại trường và điều luật này bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, năm 2021. Theo các thành viên trong cộng đồng và các bậc phụ huynh, điều luật này đến hơi muộn vì nhiều trường đã nhập học trước hai tuần khi lệnh có hiệu lực. Vào ngày 25 tháng 8, Học Khu Philadelphia thông báo rằng họ sẽ yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho tất cả nhân viên của học khu. Tuy những bước chuẩn bị này sẽ làm giảm đi số lượng ca nhiễm bệnh Covid-19 đang trên đà gia tăng, nhưng vẫn không tạo được sự an tâm cho Lin và các bậc phụ huynh khác khi con của họ vẫn chưa đủ tuổi để tiêm chủng và không thể mang khẩu trang trong suốt một ngày học.

 

With schools now weeks underway and the virus continuing to rise, parents of children with disabilities and neurotypical children alike are sitting back to see what is to come of the new school year. They will see if the Philadelphia School District is able to continue their plan of in-person instruction 5 days a week and if the Philadelphia Virtual Academy continues to serve as a viable online option for those who wish to remain at home.

 Năm học mới đã khai giảng hơn vài tuần trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh cũng tiếp tục gia tăng, các phụ huynh cũng như học sinh khuyết tật và các học sinh mắc bệnh thần kinh lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tới: liệu Học khu Philadelphia vẫn tiếp tục chương trình đến lớp 5 ngày một tuần hay Học viện trực tuyến Philadelphia tiếp tục mở các lớp học trên mạng là sự lụa chọn tốt hơn cho những học sinh muốn tham gia lớp học tại nhà.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here